Õppetöö


Tundide ajad

1.–4. klass

HR 8.15–8.30

1. tund 8.30–9.15

2. tund 9.25–10.10

3. tund 10.20–11.05

4. tund 11.35–12.20

5. tund 12.50–13.35

6. tund 13.45–14.30

5.–9. klass

1. tund 8.30–9.15

2. tund 9.25–10.10

3. tund 10.20–11.05

4. tund 11.35–12.20

5. tund 12.50–13.35

6. tund 13.45–14.30

7. tund 14.40–15.25


Konsultatsioonid

Trimestrid

I trimester 25. august 2023–24. november 2023

II trimester 29. november 2023–8. märts 2024

III trimester 11. märts 2024–5. juuni 2024

2024/2025. õppeaastal:

I trimester 26. august 2024–15. november 2024
II trimester 18. november 2024–21. veebruar 2025
III trimester 03. märts 2025–02. juuni 2025


Koolivaheajad

23. oktoober 2023–29. oktoober 2023

27. november 2023–28. november 2023

23. detsember 2023–7. jaanuar 2024

26. veebruar 2024–3. märts 2024

22. aprill 2024–28. aprill 2024

6. juuni 2024–25. august 2024 (v.a lõpuklassid)

2024/2025. õppeaastal:

I vaheaeg 21. oktoober 2024–27 oktoober 2024
II vaheaeg 23. detsember 2024–5. jaanuar 2025
III vaheaeg 24. veebruar 2025–2. märts 2025
IV vaheaeg 14. aprill 2025–20. aprill 2025
V vaheaeg 3. juuni –24. august 2025 (v.a lõpuklassid)


Eksamid

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a

Eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a

Eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a

Matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a

Valikeksam – 12. juuni 2024. a

Valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a


Loovtöö

III KOOLIASTME LOOVTÖÖ KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED JA TEMAATILISED RÕHUASETUSED

1. Loovtöö mõiste ja eesmärk

Loovtöö on iseseisvat mõtlemist arendav ja uut väärtust loov töö. Loovtööl võib olla erinev vorm: uurimus, projekt, kunstitöö, näidend, poster, film, PowerPoint esitlus, muusikateos, õpilasnäitus, demonstratsioon vms.

Loovtöö eesmärk on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust, toetada õpilase tervikliku maailmapildi ja loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu, toetada õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist, toetada õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks, arendada üldpädevuste kujunemist, toetada õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks.

2. Loovtöö korraldamine, teema valimine, juhendamine.

Loovtööde läbiviimise ja esitlemise ajakava korraldab III kooliastme õppejuht.

8. klassi I poolaastal (üldjuhul 30.oktoobriks) valivad õpilased sobiva loovtöö teema

Teema võib olla nii ainepõhine, aineteülene kui ka seotud hobide ja tegevusega väljaspool kooli. Loovtööde teemad ja juhendajad kinnitab kooli direktor. Loovtöö kaitsmine toimub üldjuhul enne 1. aprilli.

Loovtöö juhendajaks saab olla õpetaja või vastava teema seotud täiskasvanu väljaspoolt kooli (lapsevanem, treener, ringijuhendaja vms). Juhendaja väljaspoolt kooli esitab koolile kirjaliku nõusoleku töö juhendamiseks.

Juhendaja ja õpilane koostavad ajakava, mis kindlustab loovtöö õigeaegse valmimise. Juhendaja aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel, soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel, jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist, nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks, täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse, nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul.

3. Loovtöö vormistamine ja kaitsmine.

Õpilane koostab loovtööst kirjaliku kokkuvõtte, mis koosneb järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus( töö eesmärgid, teema valiku põhjendus) kuni 1 lehekülg, töö sisu (töö käik, kasutatud meetodid, kollektiivse töö puhul ka iga õpilase panus kirjeldus) kuni 5 lehekülge, kokkuvõte, kirjanduse loetelu, lisad (vajadusel)

Loovtöö kaitsmisele pääseb õpilane, kui ta on teinud ära oma loovtöö ja esitanud määratud ajaks juhendajale ja hindamiskomisjonile oma loovtöö kirjaliku osa või on teinud ära loovtöö praktilise osa esitlemise (nt näidendi korral) ning esitanud etteantud tähtajaks juhendajale ja hindamiskomisjonile loovtöö kirjaliku osa. Loovtöö praktilise osa esitlemine võib toimuda töö kirjaliku rapordi kaitsmisest erineval ajal (näiteks mõne kooli ürituse või ainenädala raames) nii koolis kui väljaspool kooli.

Loovtöö juhendaja annab kaitsmisel omapoolse kirjaliku hinnangu, võimalusel osaleb kaitsmisel. Loovtööd esitleb õpilane võimalusel suulise ettekandena ning aega on selleks 10-20 minutit. Esitlust on soovitav näitlikustada kas stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete jm vahenditega.

Loovtöö kaitsmisel õpilane:

1) selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;

2) tutvustab kasutatud meeto(dit)deid;

3) kirjeldab töö sooritamise kulgu (pildiseeria, film, ppt vms)

4) esitab töö ja töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti.

4. Loovtöö hindamine.

Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu hindamiskomisjon. Loovtööde hindamiskomisjoni kinnitab direktor. Hindamiskomisjon on vähemalt kolmliikmeline, komisjoni liikmed võivad olla väljaspoolt kooli. Hindamiskomisjoni tööd juhib esimees, kes on valitud konsensuslikult komisjoniliikmete poolt.

Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle.

Loovtöö hindeks on arvestatud / mittearvestatud ja kirjeldav hinnang hindamiskriteeriumite alusel.

Loovtöös hinnatakse:

  • töö sisu: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus;
  • terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus; kunstitöö ning omaloomingulise
  • muusikateose puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust;
  • muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust;
  • loovtöö protsessi: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;
  • loovtöö vormistamist: töö korrektne vormistamine;
  • loovtöö esitlemist: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.

Loovtöö hinne ja teema kantakse põhikooli lõputunnistusele.


Stuudium ja listid

Listide administraator

Administraator Giulia Uggeri:

giulia.uggeri@katoliku.edu.ee

Stuudiumi administraator

Administraator Silvi Sokk:

silvi.sokk@katoliku.edu.ee


Tugisüsteemid

Tartu Katoliku Hariduskeskuses lähtutakse hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses kaasava hariduse

põhimõttest. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise eest koolis vastutab hariduslike erivajadustega

õpilaste õppe koordineerija (HEVko).

Kooli tugispetsialistid on HEVko, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoog, kaplan.

Õpiraskustega laste toetamiseks on loodud võimalused õpiabirühma tööks.

Koolis on igas kooliastmes vähemalt üks hariduslike erivajadustega õpilaste klass ehk väikene klass. Hariduslike

erivajadustega õpilaste klassi vastuvõtmise või üleviimise otsustab direktor, lähtudes nõustamiskomisjoni

soovitusest, HEVko ettepanekutest ja lapsevanema või eestkostja taotlusest.

Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekud 2021/22. õppeaastal:

2.09 õppenõukogu

04.12 õppenõukogu

22.05 õppenõukogu

26.05 õppenõukogu

15.06 õppenõukogu