Koolipere


Õpetajad


Tugispetsialistid


 • Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator (HEV koordinaator)

toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel. HEV koordinaator teeb koostööd

lapsevanemate, kooli tugispetsialistide ja juhtkonnaga lapse arengut toetavate meetmete rakendamiseks või

täiendavate uuringute läbiviimiseks ning koordineerib hariduskeskuse siseselt erinevate tugimeetmete

rakendamist lasteaias ja põhikoolis (nt õpiabi, individuaalne õppekava, individuaalne arenduskava jt). Lisaks

koordineerib HEV koordinaator koostööd haridusasutuse väliste spetsialistidega (nt Rajaleidja keskus, Hariduse

Tugiteenuste Keskus, rehabilitatsiooniasutused, Sotsiaalkindlustusamet) lapsele vajalike tugimeetmete

väljaselgitamiseks ning sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste rakendamiseks.


Kairi Kutta – HEV koordinaator, kairi.kutta@katoliku.edu.ee, 56292025


Eripedagoogi töö eesmärgiks on eakaaslasest eristuvate õppijate väljaselgitamine, nende arengu toetamine ja

suunamine. Eripedagoog nõustab vajadusel lapsevanemaid ja õpilasi ning teeb koostööd teiste

tugispetsialistidega. Eripedagoog või õpiabirühma õpetaja tegeleb koolis õpiraskustega õpilaste õpivõime ja –

edukuse tõstmise ning õpetajate nõustamisega töös õpiraskustega õpilastega. Koolis toimuvad õpiabirühma või

eripedagoogilised tunnid vajadusel individuaalselt, väikeses rühmas või põhiõpetajat toetavalt klassiga koos.Sotsiaalpedagoogi peamiseks ülesandeks on kooli kogukonna liikmete heaolule ja paremale toimetulekule

kaasaaitamine. Põhiliste tööülesannete hulka kuuluvad koolikohustuse ja kooli kodukorra täitmise

jälgimine, käitumis-ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine, koolivägivalla

(kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine, laste, vanemate ja õpetajate nõustamine, koostöö erinevate

tugikeskuste spetsialistidega ning lastekaitse, -sotsiaalhoolekande -ja korrakaitsesüsteemidega.


 • Mart Ilves – põhikooli sotsiaalpedagoog, mart.ilves@katoliku.edu.ee, 58871425

 • Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla.

  Koolipsühholoog on olemas nii õpilaste, vanemate kui ka õpetajate aitamiseks. Koolipsühholoog teeb koostööd

  lapsevanemate, õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning

  hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas. Põhiliseks ülesandeks on õpilaste nõustamine ja

  toetamine isikliku elu ning õppetööga seonduvatel teemadel, vaimse tervise probleemidega toimetulekul,

  tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute

  tegemisel. Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel

  teemadel ning õpetajaid ja teisi koolitöötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu-ja õpikeskkonna kujundamise

  küsimustes.Abipersonal

Giulia Uggeri – sekretär; giulia.uggeri@katoliku.edu.ee, 55566363

Eve Resev – raamatupidaja; eve.resev@katoliku.edu.ee

Andra Jõras – haldusjuht; andra.joras@katoliku.edu.ee, 59199632

Hannes Heinsar – majandustöötaja ja haridustehnoloog; hannes.heinsar@katoliku.edu.ee, 55646540

Elina Sulp – kooliõde; elina.sulp@katoliku.edu.ee, 58432930

Kalle Kotselainen – meistrimees; kalle.kotselainen@katoliku.edu.ee, 58879554

Janika Merilo – raamatukogu juhataja; janika.merilo@katoliku.edu.ee

Karen Kivit – raamatukogutöötaja; karen.kivit@katoliku.edu.ee

Massimiliano Uggeri – kooli kokk; massimiliano.uggeri@katoliku.edu.ee, 56931505

Vladislav Bronzõv – infotehnoloog; vladislav.bronzov@katoliku.edu.ee


Juhtkond

Liina Tamm – direktor; liina.tamm@katoliku.edu.ee, 58318250

Silvi Sokk – Agathe maja õppejuht; silvi.sokk@katoliku.edu.ee, 58318301

Vallo Vaher– Joosepi maja õppejuht; vallo.vaher@katoliku.edu.ee, 55649261

Mai Pallon – gümnaasiumi õppejuht; mai.pallon@katoliku.edu.ee, 53566076

Kairi Kutta – HEV koordinaator; kairi.kutta@katoliku.edu.ee, 56292025

Aleksandra Sooniste – arendusjuht; aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee, 58318260


Pidaja

Aleksandra Sooniste – aleksandra.sooniste@katoliku.edu.ee

Tiina Viirelaid – tiina.viirelaid@katoliku.edu.ee

isa Miguel – isa.miguel@katoliku.edu.ee